ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ Β’

ΣΕΛ : 306

7,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 10689 Κατηγορία:

Για τον Συγγραφέα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Β’ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Ή «” Εκίλεσις Χριστιανικόν Βιβλίου » αισθάνεται βαθείαν ικα-νοποίησιν, ϋέτουσα ήδη εις κυκλοφορίαν το τρίτον κατά σειράν βιβλίον τον αοιδίμου Πρωτοπρεσβυτέρου Κ. Καλλινίκου, δστις διά των έξοχων άπδ πόσης πλευράς έργων τον, κατεκόσμισεν την καϋ’ ημάς Θεο-λογικήν γραμματείαν και κατέλαβεν θέσιν δλως διακεκριαμένην εν τή χορεία των μεγάλων τής ’Ορθοδοξίας μορφών.

Εις « Τά Θεμέλια τής Πίστεως », d Κ. Καλλίνικος άσχολεΐται περί τό Σνμβολον τής Πίστεως, άναπτύσσων και ερμηνεύων αυτό κατά τρόπον συστηματικόν.

Με δνναμιν λόγον ανυπέρβλητον, μέ σαφήνειαν και πειστικότητα, μέ επιχειρήματα ακαταμάχητα, αναπτύσσει τά βασικότατα ζητήματα τής πίστεώς μας, και καθοδηγεί τον αναγνώστην εις την ορθήν κατανόη-σιν « Των Θεμελίων τής Πίστεως » άφ’ ενός και την ίδικήν τον θεμε-λίωσιν έπι των θεμελίων τούτων άφ’ ετέρου.

Τοιοντον πόνημα παραδίδομεν εις χεΐρας τον ευσεβούς έλληνικοϋ λαού, μέ την βεβαιότητα δτι ή μελέτη τον θά συντελέση εις την εν ταΐς ψνχαΐς δημιουργίαν ιών θεμελίων εκείνων ατινα μόνα δύνανται νά στηρίξουν τό οικοδόμημα τής ζωής.
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.