ΣΕΡΓΙΑΝΙ..ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΕΡΓΙΑΝΙ..ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΩΚΡΑΤΗ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 1949

ΣΕΛ :

9,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 10687 Κατηγορία:

Για τον Συγγραφέα

ΣΩΚΡΑΤΗ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Β’. ΕΚΔΟΣΗ
Μέ την ευκαιρία τής Β’ έκδοσης του Σμυρναϊκοΰ χρονικού «Σεργιάνι στην Παλιά Σμύρνη» θά ήθελα νά εξηγήσω τό σκοπό τού διπλασιασμού καί τής συμπληρωματικής επεξεργασίας τού αρχικού μου κειμένου.

Τό άφετηριακό συναίσθημα, πού γύρω του κρυσταλλώθηκε μέ τον καιρό ή πρώτη μορφή τού βιβλίου μου, ήταν ή νοσταλγία γιά τη χαμένη Πατρίδα. ’Αναμνήσεις παιδικής ζωής, συγκινήσεις παλιές, πού ξυπνούσαν, εικόνες άπό γραφικά σοκάκια τής χαμένης Σμύρνης, πρόσωπα ευτυχισμένων χρόνων, μουσικά συναισθήματα άπό κρυστάλλινα γέλοια, μ’ άκομπανιαμέντα κυμάτων τού Καί, πλαίσια μαχαλάδων, πού δεν υπάρχουν τώρα, δλα τά ψυχικά μηνύματα, άρωματισμένα άπό την άλμύρα τής Ιωνικής θάλασσας, τονισμένα μέ ρυθμούς λαϊκής ραψωδίας, μέ ρίμες τού κλήδωνα τις καλοκαιρινές νύχτες στις ξώπορτες τής γειτονιάς, συντροφεμμένα άπό τό φανάρι, πού ώρθώνονταν στο ντουρσέκι, γύριζαν καί ξα-ναγύριζαν άπό τήν καρδιά στην μνήμη, ζητώντας άπό μένα ένα πρόσωπο. Ή Σμύρνη μοΰ ζητούσε τήν προσωπογραφία της μέ τά χρωματικά ύλικά τού συναισθήματος καί των προσωπικών άναμνήσεων. Αυτή ήταν ή Ιστορία τού βιβλίου μου στήν πρώτη μορφή του.

«Οταν κυκλοφόρησε ή πρώτη έκδοση, άρχισε μιά παράδοξη καί συγκινητικιά παρέλαση στο γραφείο μου. Πρόσωπα γνωστά, πρόσωπα άγνωστα, ονόματα ξεχασμένα, πού -μού έφερναν κάτι άπό τη συγκίνηση ξεθυμασμένης μητρικής λεβάντας, συμπολίτες άπό δλες τις τάξεις, άπό δλες τις ήλικίες, Σμυρνιοί καί Σμυρνιές έφταναν καθημερινά γιά νά μοΰ ποΰν πώς ξέχασα αυτό, πώς παράλειψα έκεΐνο… ^Ηταν αυτό, πού ζητούσα κ’ έγώ, σέ μιά υποσημείωση, στον πρόλογο τής πρώτης έκδοσης. Κρατούσα τό μολύβι καί σημείωνα. «Ετρεχα νά συναντήσω στούς συνοικισμούς καί στις ταπεινές παράγγες κάθε πρόσωπο, πού μπορούσε νά μοΰ δώση μιά χρήσιμη πληροφορία, νά μοΰ βεβαιώση ένα γεγονός, ή νά μέ βοηθήση νά διασώσω κάτι άπό τη χαμένη ευτυχία τής Σμύρνης*

Κάποτε οΙ σημειώσεις, μαζί μέ τά γράμματα καί τις φωτογραφίες πού λάβαινα άπό τούς ξενητεμένους, στά πέρατα τής γής, Σμυρνιούς, έγιναν στοίβες κΓ δταν άποφάσισα νά τούς δώσω μορφή, γιά νά τις ενσωματώσω στο πρώτο κείμενο, εΐδα πώς οί έξη χιλιάδες στίχοι τής πρώτης έκδοσης έγιναν τώρα δεκατρείς περίπου χιλιάδες καί πώς στη νέα τούτη ποιητική διάπλαση τού έργου μου ερχόταν σάν ένα συμπλήρωμα ή εικονογράφησή του μέ 60 φωτογραφίες έκείνου τού καιρού.

‘Η πρώτη έκδοση ήταν έργο προσωπικής εμπειρίας. Ή δεύτερη έχει τήν πηγή της στήν· ομαδική συνεισφορά τής σμυρναϊκής κοινωνίας, εκείνης πού σώθηκε καί σκόρπισε στήν Μητέρα Ελλάδα καί στις ελληνικές παροικίες τού ’Εξωτερικού. Μέ τή νέα τούτη μορφή τό «Σεργιάνι στήν παλιά Σμύρνη» είναι έργο δικό της καί δικό μου. Εΐναι τά πρακτικά μιας συνομιλίας γιά άναμνήσεις κοινής άγάπης, πού χάθηκε, σάν κάποια εικόνα φθινοπωρινού τοπείου, πού τό κοιτάμε ώρα πολλή πίσω άπό τό ψηλό παράθυρο καί ξαφνικά οί πρώτες σταγόνες τής βροχής τό μουλιάζουν, τό υγραίνουν, τό λυώνουν καί μέ τά δάκρυα τά δικά μας διαλύουν στο τζάμι τό έξαίσιο δραμά του. Καί δταν έρθη τό σούρουπο, κλείνομε τά μάτια, άκίνητοι στή θέση μας, νά ξαναπλάσωμε μέ τά νήματα τής ψυχής καί τής θύμησης τήν εικόνα, πού έσβησε καί δέν υπάρχει πιά έξω άπό μάς. Τό βιβλίο αυτό, άς θεωρηθή μιά τέτοια ψυχική εικόνα, τής παλιάς Σμύρνης, πού δέν προσψέρεται πιά στήν ευτυχία τού βλέμματος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.