ΜΗΤΕΡΑ, ΠΡΟΣΕΧΕ !

ΜΗΤΕΡΑ, ΠΡΟΣΕΧΕ!

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΙΡΜΠΙΤΣΚ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΣΕΛ: 110

3,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 10627 Κατηγορία:

Για τον Συγγραφέα

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΙΡΜΠΙΤΣΚ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ άμφιβολία, τά νιάτα στήν έποχή μας περνάνε σοβαρή κρίση. ’Όχι γιατί εύθύνονται αυτά τά ίδια. Τό μεγαλύτερο βάρος τής ευθύνης πέφτει σέ μάς, τούς μεγάλους — γονείς, δασκάλους, κληρικούς, πνευ-μαηκούς οδηγούς. Χάσαμε τούς πνευματικούς προσανατολισμούς μας έμεϊς οι ίδιοι, καί ήταν έπόμενο νά χάσουμε καίτήν άληθινή «κατά Θεόν» αγωγή των παιδιών μας.

Ιδιαίτερα ό ρόλος των γονιών καί τής οικογενειακής έστίας είναι φοβερά καταλυτικός γιά τήν παιδική-νεανική ψυχή, όταν δέν είναι ρόλος αγωγής άλλ’ άνηαγωγής.

:Αντίθετα, ή σωστή παιδαγωγική έργασία τών γονιών πάνω στήν ψυχή τών παιδιών, από τή βρεφική ακόμα ηλικία, απλώνει βαθειές ρίζες στήν έν Χριστώ ζωή, τή μόνη ανθρώπινη καί αυθεντική ζωή, πού καμιά θύελλα τής νεανικής καί ώριμης ηλικίας δέν μπορεί νά ξεριζώσει. Αυτή τή μεγάλη άλήθεια θέλει νά δείξει τούτο τό βιβλίο.

Ό συγγραφέας τών δέκα παιδαγωγικών ομιλιών πρός τούς γονείς, πού περιέχονται έδώ, είναι ό ρώσος έπίσκο-πος Ειρηναίος, τής έπαρχίας Αίκατερίνμπουργκ καί Ίρ-μπίτσκ, πού έζησε στά τέλη τού περασμένου αιώνα.

Τό περιεχόμενο τών θαυμάσιων αυτών ομιλιών, γεμάτο άπό άριστες ψυχολογικές καί παιδαγωγικές παρατηρήσεις, είναι ένας μικρός άλλ’ άσύγκριτος οδηγός γιά τό λεπτό έργο τών γονιών. Ό συγγραφέας είναι γνώστης τών προβλημάτων τής αγωγής σάν ένας τέλειος ψυχολόγος καί παιδαγωγός. Ή έκφρασή του είναι έκλαϊκευμένη καί άπλή, ώστε μπορεί νά τόν παρακολουθήσει ό καθένας. Καίμέ κατάπληξη διαπιστώνει κανείς, πώς οι ομιλίες του, μετά από έναν αιώνα, δέν έχασαν καθόλου τήν έπι-καιρότητά τους. Δέν είναι αναχρονιστικές, γιατί έμπνέον-ται από τήν «έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου» αγωγή. Καί γιατί τά προβλήματα τού άνθρώπου, καί τού νέου βασικά, παραμένουν τά ίδια πάντα, κι ας αλλάζουν ο! καιροί.

Οι δέκα παιδαγωγικές ομιλίες είναι μέρος τού έργου «Ή διδασκαλία τού Ειρηναίου, έπισκόπου Αίκατερίνμπουργκ», πού έκδόθηκε τό 1901 στήν ομώνυμη πόλη. Απ’ αυτό τίς μεταφράσαμε στά έλληνικά καί τίς έκδίδου-με έλαφρά διασκευασμένες. Στό τέλος, σέ παράρτημα, προσθέσαμε ένα χαριτωμένο κείμενο, πού συστήνει στούς γονείς μερικούς τρόπους γιά νά… καταστρέψουν τό παιδί τους!

Οΐ γκραβοϋρες, πού συνοδεύουν τό κείμενο, προέρχονται άπό διάφορα ρωσικά περιοδικά τού περασμένου αιώνα.

Μέσα στην ξηρασία καί τή σύγχυση των διαφόρων παιδαγωγικών συστημάτων, προβάλλει ή αιώνια καί μοναδική παιδαγωγική τοΰ Ευαγγελίου. Ένας σπόρος τής άθά-νατης ευαγγελικής παιδαγωγικής είναι καί οι ομιλίες αυτές, πού παραδίδουμε στά χέρια τών χριστιανών γονιών καί τών παιδαγωγών, μέ τήν ευχή, ό σπόρος αύτός νά καρποφορήσει «καρπόν έκατονταπλασίονα» σέ κάθε οικογένεια.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.