ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( 3 ΤΟΜΟΙ )

ARTURO CASTIGLIONI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ : ΔΡος Ν.Σ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ, ΓΙΑΝ. ΔΥΡΙΩΤΗΣ, ΠΗΝ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ, ΕΠ. ΚΑΟΥΡΗΣ, ΑΝΔΡ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΖΩΗ ΡΑΛΛΗ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 1961.

ΣΕΛ.:1427.

40,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 8682 Κατηγορία: Ετικέτα:

Για τον Συγγραφέα

ARTURO CASTIGLIONI

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
Μετά τήν έκδοσιν διαφόρων συγγραμμάτων Ελλήνων καί ξένων ιατρών, αφιερωμένων εις κλάδους τής ’Ιατρικής ή πραγμα-αρένων ειδικότητας καί επί μέρους δέματα αύτής, ό’Εκδοτικός οίκος μας πλουτίζει τήν ’Ιατρικήν Βιβλιοδήκην του δι’ ένός έργου όποιου ή έλλειψις ήτο φανερά αΐσδητή. Τούτο, καθώς καί ή επιμονος παρακίνησις έκ μέρους τού Ιατρικού κοινού, μάς ύπεχρέωσε. νά προτάξωμεν τήν «’Ιστορίαν τής Ιατρικής» είς τήν σειράν των. έκδόσεών μας.

Περί τής μεγάλης αξίας τού παρόντος έργου τού Καδηγητοϋ — Castiglioni, δέν νομίζομεν άναγκαιον νά άναφέρωμεν πολλά, διότι άφ’ ένός μέν γίνεται εύρύτερος καί ούσιαστικώτερος λόγος εις τήν εισαγωγήν τού έπιμεληδέντος τήν έκδοσιν, άφ’ έτέρου δέ διότι τό όνομα τού συγγραφέως είναι παγκοσμίως γνωστόν διά τήν έξοχον συμβολήν του είς τήν ’Ιστορίαν τής ’Ιατρικής. ’Έχομεν τήν απόλυτον βεβαιότητα ότι τό σύνολον τού ιατρικού κόσμου θά θεωρήση ευτυχή τήν έκλογήν μας, δεδομένου ότι ή «Ιστορία τής ’Ιατρικής» τού A. Castiglioni, άρχομένη από των άρχαιοτάτων χρόνων καί συμπληρουμένη διά τής έκδέσεως και άξιολογήσεως των προσφάτων έξελίξεων τής ’Ιατρικής, είναι έργον τού όποιου οί έπιστημονικαϊ άρεταί, όπως ή πληρότης τοϋ θέματος διά τής σοφής έπιλογής καί τής συμπυκνώσεως τού πλούτου των παρεχομένων πληροφοριών, ή μεθοδική κατάταξις, ή ορθή κρίσις, συνδυάζονται μέ τήν συνθετικήν ικανότητα, τήν σαφήνειαν, τήν ισορροπίαν είς τήν αρχιτεκτονικήν, μέ τήν παραστατικότητα καί τήν γλαφυρότητα τού ύφους. ’Εκτός τούτων, ό συγγραφεύς, οικουμενικός καί φιλοσοφικός νοΰς καί έχων ύψηλήν άντίληψιν τής ’Ιατρικής ώς μεγίστου κοινωνικού παράγοντος τής προόδου, έξιστορών τήν αρχήν και τάς έξελίξεις τής κατ’ έξοχήν άνθρωπιστικής αύτής έπιστήμης, έκφραζομένης διά τών αγώνων καί τών έπιτεύξεων τών μεγάλων ή μικροτέρων ή καί αφανών φορέων αύτής, άπετύπωσε είς τό βιβλίον του τήν πλουσίαν πνευματικήν προσωπικότητά του καί παρουσίασε θαυμάσιον έργον Ιστορικής συνδέσεως καί κριτικής θεωρήσεως ιδεών, θεωριών καί γεγονότων, συγχρόνως δέ είς μίαν σειράν ζωντανών πινάκων, τήν πολιτιστικήν καί ήρωϊκήν πορείαν τής ’Ιατρικής ’Επιστήμης
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.