Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

5,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 6794 Κατηγορίες: ,

Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ.

ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟ’Υ’ΝΤ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:  Γ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ 1967.

ΣΕΛ.: 80.

 

Άπό τής έποχής του Φρόϋντ, ή ψυχανάλυσις, ή όποία διά τον Ιδρυτήν της ήτο άπλοϋν μέσον θεραπείας, τείνει νά κατακλύση όλην τήν ιατρικήν, άκόμη και την χειρουργικήν. Ό διάσημος Ρώσος βιολόγος Παυλώφ, ό Γάλλος χειρουργός Λερίς και άλλοι, άπέδειξαν κατά τά τελευταία αύτά έτη, τήν σπουδαιότητα τών συγκινησιακών καταστάσεων διά τήν ισορροπίαν του νευροφυτικοϋ συστήμανος και τήν έπίδρασιν του νευρικοϋ συστήματος έπί των φυσιολογικών φαινομένων.

Είναι λοιπόν άνάγκη νά γνωρίσωμεν άν, ώς έχουν σήμερα τά πράγματα, ή ψυχανάλυσις είναι αυτόνομος ή πρέπει νά ένσωματωθή εις τήν τρέχουσαν ιατρικήν δεοντολογίαν.

Ή ψυχανάλυσις είναι ενας νέος έπιστημονικός κλάδος πού άντιμετωπίζει νέα προβλήματα δεοντολογίας. Οί ψυχαναλυταί πρέπει νά είναι ιατροί καί μάλιστα ειδικοί ψυχίατροι.