ΓΛΑΡΟΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

3,00

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 6913 Κατηγορία:

ΓΛΑΡΟΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ.

ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΤΣΙΡΟΥ.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.

ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ – ΣΚΙΤΣΑ : ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΚΕΔΡΟΣ 1985.

ΣΕΛ.: 66.

 

«Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά άριστη πεζογραφία γιά παιδιά, πού δεν είναι άπό τίς εύκολες. Ό συγγραφέας γνωρίζει την ψυχολογία, τά αισθήματα, τίς προσδοκίες τής νέας ζωής καί τά άποτυπώνει μέ τρόπο άξιο, στέρεο καί επαγωγικό. Τά κείμενά του σφιχτά, μέ αφηγηματική χάρη, κίνηση καί συναισθηματικό παλμό γοητεύουν καί συγκινοΰν. Καί μαζί χαρίζουν μιά λεπταίσθητη κοινωνική διδαχή, πάντα γιά κάτι Ομορφότερο σ’ έναν κόσμο καλύτερο καί ανθρωπινότερο». Αυτά έγραψε, ανάμεσα στ’ άλλα, ό Δημήτρης Σιατό-πουλος στή «Βραδυνή», γιά τήν «Αυλή μέ τά γεράνια», τό προηγούμενο βιβλίο τού Σπύρου Γ. Τσίρκου.

Γιά τό ϊδιο βιβλίο ή Βίτω Άγγελοπούλου έγραψε στην «Καθημερινή»: «Ό Σπύρος Γ. Τσίρος στά διηγήματά του μάς ξανοίγει έναν κόσμο ολόκληρο, τόν κόσμο πού κρύβει μέσα του τό παιδί κάθε εποχής μέ την άγνότητα τής ηλικίας του».

Ή ’Άλκη Γουλιμή έγραψε σπό συγγραφέα: «Έχετε ένα τόσο άρτιο γράψιμο, πού ήδη βρίσκεστε άνάμεσα στούς αναγνωρισμένους κορυφαίους τής Παιδικής Λογοτεχνίας μας».

Ό Δημήτρης Σταμέλος έγραψε στήν «Ελευθεροτυπία» πώς «οί εικόνες έχουν μιάν εντυπωσιακή διαύγεια, τά συναισθήματα των παιδιών περιγράφονται μέ μιάν διεισδυτική έποπτεία στόν συναισθηματικό καί ψυχικό τους κόσμο κι δλα, καταστάσεις καί ήρωες, δίνονται μέ μιάν άφηγηματική καθαρότητα καί άνεση, πού συγκινεί βαθύτερα καί προβληματίζει επαγωγικά».

Ή Ελένη Βαλαβάνη έγραψε: Ακόμη ένα βιβλίο γιά παιδιά άπό τόν Σπύρο Γ. Τσίρο, ύστερα άπό κείνο τό θαυμάσιο «Άρμενάκι τής έλπίδας». Πόση συγκίνηση ένιωσα! Τί καταλύτης τής σκληράδας καί τής μπετονοκρατίας είναι αύτή ή «Αυλή μέ τά γεράνια».

Τό ίδιο βιβλίο υποδέχτηκαν μέ δημοσιεύματα εφημερίδες καί περιοδικά, ένώ ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Δημήτρης Μπέης σέ επιστολή του πρός τόν συγγραφέα τόνισε: «Πιστεύιο οτι διηγήματα σάν τά δικά σου, γιά τόν άλλοτριωμένο άνθρωπο τής τσιμεντούπολης, εΐναι τόσο άναγκαΐα, όσο καί τό καθαρό οξυγόνο».

Ό δημοσιογράφος Σπύρος Γ. Τσίρος’γεννήθηκε στήν «Αθήνα, είναι πτυχιούχος τής Νομικής καί τακτικό μέλος τής Ένώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων ’Αθηνών. ’Έχει εργαστεί ώς συντάκτης σέ πέντε ήμερήσιες εφημερίδες, σέ περιοδικά, ήταν άρχισυν-τάκτης στή «Διάπλαση τών Παίδοον» στά 1966 – 1970 κι έχει στό ένεργητικό του πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες. Διήγηματά του έχουν δημοσιευτεί σέ ξένες εφημερίδες κι έχουν μεταδοθεί άπό τό ραδιόφωνο. Σήμερα δουλεύει στήν «Καθημερινή».