ΑΠΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (5 TOMOI )

ΠΑΝ Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ» 1965

40,00

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 8683 Κατηγορία:

Για τον Συγγραφέα

PAN. N.TREMPELA

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Προλογιζόμενοι έν ετεί 1930 την πρώτην εκδοσιν των ’Απολογητικών Μελετών (Α’ Ή πίστις- Β’ Ό Υλισμός) έγράφομεν τά έξης:

Aι έν τώ παρόντι τεύχει δημοσιευάμεναι μελέται συνετάχθησαν κατά τάς σημειώσεις της πρώτης σειράς των απολογητικών διαλέξεων, αιτινες προτροπή του Μακ. ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών έξεφωνήθησαν κατά την χειμερινήν περίοδον τών δύο τελευταίων έτών. Ή προθυμία, μεθ’ ής ύπό άκροατηριου πυκνού ήκούσβησαν αί διαλέξεις έκεΐναι, ένεθάρρυνεν ημάς εις την δημοσίευσιν του παρόντος τεύχους έπί τώ σκοπώ νά χρησιμεύση τοΟτο άφ’ ένός μέν προς άσφαλεστέραν ύπόμνη-σιν τών λεχθέντων εις τούς τούτων άκροασαμένους, άφ’ έτέ-ρου δε προς κυκλοφορίαν ευρυτέραν ιμεταξύ αναγνωστών και έξω τών ’Αθηνών διατριβόντων. Δεδομένου δ’ δτι μάλιστα έν ταΐς ήμέραις ημών τυγχάνει πρόδηλος ή ανάγκη έκθέσεως απολογητικών τεκμηρίων, εύελπιστουμεν, δτι θά εύρεθή χρήσιμος ού μόνον ή παρούσα δημοσίευσις, αλλά και ή έν καιρώ συμπλήρωσις αυτής και δι’ άλλων ’Απολογητικών Μελετών κατά τό αυτό σύστημα έκδιδοιμένων καί περί τά άλλα σημεία τού απολογητικού πεδίου στρεφομένων.

’Ήδη προβαίνοντες εις τήν δευτέραν ταύτην εκδοσιν ευρομεν άναγκαΐον νά αναθεωρήσω μεν αύτήν συμπληρούντες έν πολλοΐς τήν πρώτην εκδοσιν καπά τάς νεωτέρας ανακαλύψεις και προόδους τής ’Επιστήμης καί προσαρμόζοντες ταύτην προς αύτάς, ώστε νά προσλάβωσιν αύται νέαν μορφήν καί νά έμφανίζωνται κατά μεγάλα αυτών τμήματα νέον πράγματι σύγγραμμα, τοσούτω δέ μάλλον δσω περιελάβθ;μεν εις αύτό καί τάς περί Ύπάρξεως τού θεού άποδείξεις. Ούτως εύελπιστοΰμεν, οτι καί ή νέα αυτή έκδοσις θά τύχη τής αυτής ευμενούς υποδοχής, τής όποιας καί ή προ πολλού έξαντληθεΐσα πρώτη.
Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.