ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

3,00

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 7870 Κατηγορίες: ,

ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

NILS O. JACOBSON ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΛΚΑ

ΕΚΔΩΣΕΙΣ: Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ

ΣΕΛ:198

Τό θέμα τής παραψυχολογίας είναι πολύπλευρο καί περίπλοκο. ΓΤ αυτό, πολλοί άνθρωποι γοητεύονται άπ’ τήν παραψυχολογία κι’ έπιθυμοϋν νά μάθουν όσο τό δυνατόν περισσότερα πράγματα γι’ αυτή. ‘Εδώ ό συγγραφέας πραγματεύεται διάφορα ψυχικά φαινόμενα, όπως τά έξής: στόν κόσμο τού ονείρου κι’ έξω άπ’ τό σώμα, φαντάσματα καί οπτασίες, πνευματισμός καί πνεύματα, δαιμονισμός ή κατοχή τού σώματος άπό πνεύμα, φωνές άπ’ τό διάστημα, μετενσάρκωση καί ξενογλωσσία. ‘Εκτός άπ’ τά γνωστά φαινόμενα τής παρ’ αίσθηση άντίληψης, όπως ή τηλεπάθεια, αύτό τό βιβλίο πραγματεύεται καί θέματα όπως είναι ή άστρική προβολή, ή αύρα πού περιβάλλει τό άνθρώπινο σώμα, οι φωνές πού προέρχονται «άπ’ τό διάστημα» καί ήχογραφούνται, καί ή ξενογλωσσία, δηλαδή ή ικανότητα νά μιλά κανείς ξένες γλώσσες χωρίς νά τις ξέρη. Τό κάθε φαινόμενο έπεξηγεϊται μέ συναρπαστικά παραδείγματα πού συνέβηκαν πραγματικά.Ό συγγραφέας περιγράφει τά πειράματα πού γίνονται σέ πολλά μέρη τού κόσμου, άλλά καί αύτόματες έμπειρίες πού συνέβησαν σέ διάφορα

 

άτομα.

Έξασκεΐτήν ψυχιατρική στό Λούντ τής Σουηδίας. Έκανε έρευνες στόν κλάδο τής παραψυχολογίας έπί κάμποσο χρόνια κι έγραψε άρκετά έπιστημονικά συγγράμματα γι’ αύτό τόν κλάδο. Τελευταία έρευνά τίς φυσιολογικές έπιδράσεις τής συγκεντρωμένης σκέψης καί τήν καθημερινή ζωή σ’ ώρισμένα πνευματικώς προσανατολισμένα κοινόβια τής Σκωτίας καί τών Σκανδιναβικών χωρών. Τό βιβλίο αύτό μεταφράστηκε σέ οκτώ γλώσσες.