Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εξυπακούεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης που εγγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή προσωπικά στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλλει επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Η εταιρία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή χειρισμό της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρία διαφυλάσσει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη εφόσον διαπιστωθεί πως περιέχει αναληθή στοιχεία.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση κάθε σωστής και ενημερωμένης – εμπεριστατωμένης πληροφορίας μέσω της ιστοσελίδας.

Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας μας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες συμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ανατιμήσεις των προϊόντων από πλευρά των εκδοτών και προμηθευτών της, καθώς και για τυχόν αριθμητικά λάθη στις τιμές ή και σε πληροφορίες που αφορούν στοιχεία των προϊόντων.